Privacyverklaring

Privacyverklaring Witte Ster Lovrienden Lotenhulle, WSL.

WSL respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe WSL persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar WSL verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar WSL enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.

Wie we zijn

Deze privacyverklaring gaat uit van WSL (VZW), stamnummer: 8591 en ondernemingsnummer 418.685.553, gevestigd te Lotenhulle, Breestraat 1.

Paul COLSON is de contactpersoon van WSL voor vragen omtrent jouw privacy. Hij is te bereiken via GC@wsl-lotenhulle.be.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

WSL verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van dienstverlening als voetbalclub of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:

-Voor- en achternaam

-Geboortedatum en -plaats

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Ploeg / Reeks / Functie

-Contactpersonen of ouders (indien minderjarig)

-Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er, trainer of bestuurslid

-Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

WSL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

-gegevens over blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij WSL.

-gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Wanneer we deze gegevens verwerken via onze website, vragen we toestemming aan ouders of voogd. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WSL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van jouw inschrijving/lidmaatschap bij KBVB;

-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst als voetbalclub uit te kunnen voeren;

-Om goederen en diensten bij je af te leveren;

-Het publiceren van niet-gerichte foto’s op onze website of sociale kanalen (bv. sfeerfoto’s en wedstrijdbeelden);

-Mits jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze website of sociale kanalen;

-WSL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

-Om je uit te nodigen op activiteiten die door de club worden ingericht

 

Geautomatiseerde besluitvorming

WSL maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WSL bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

-Voor- en achternaam: 5 jaar na ontslag of transfer

-Geboortedatum en -plaats: 5 jaar na ontslag of transfer

-Adresgegevens: 5 jaar na ontslag of transfer

-Telefoonnummer: 5 jaar na ontslag of transfer

-E-mailadres: 5 jaar na ontslag of transfer

-Team: 5 jaar na ontslag of transfer

-Contactpersonen of ouders: 5 jaar na ontslag of transfer

-Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of na ontslag of transfer

 

Delen van persoonsgegevens met derden

WSL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WSL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WSL gebruikt geen technische en functionele cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WSL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de GC. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. WSL wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.   

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WSL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via GC@wsl-lotenhulle.be.